Blog powered by Typepad
Member since 06/2005

Main

18 March 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Peter Wendt

Grattis till nystarten. Förbannat synd att du inte kommer tillbaka till oss på ComPlan, vi hann inte jobba särskilt mycket tillsammans - men du verkar vara otroligt bra att ha med och göra, och ytterst kompetent på det du gör. De där två sakerna går iofs ofta hand i hand kan jag tycka.

Stort lycka till i alla fall!

Jonas Söderström

Tack Peter!

Du ska se att vi stöter på varandra igen och får möjlighet att jobba ihop. Världen är liten och vår bransch är ännu mindre. Jag ser fram emot det.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment